ENGLISH UNIVERSITY Online

Study Hall / Pokročilí C1-C2


Nepravidelná slovesa

Procvičení sloves je dostupné po přihlášení.

Po přihlášení jsou všechny tvary sloves také ozvučeny.

Infinitiv Minulý tvar Příčestí trpné Překlad
arise arose arisen vyvstat, povstat
be was, were been být
bear bore born nosit
beat beat beaten bít
become became become stát se
begin began begun začít
bend bent bent ohýbat se
bet bet bet vsadit
bind bound bound vázat, poutat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blow blew blown foukat
break broke broken rozbít
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat
build built built stavět
burn burnt burnt hořet
burst burst burst prasknout
buy bought bought koupit
catch caught caught chytit
choose chose chosen vybrat
come came come přijít
cost cost cost stát
creep crept crept plížit se
cut cut cut řezat
deal dealt dealt jednat
dig dug dug kopat
dive dove dove potápět se
do did done dělat
draw drew drawn kreslit
dream dreamt dreamt snít
drink drank drunk pít
drive drove driven řídit
dwell dwelt dwelt přebývat, bydlet
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed krmit
feel felt felt cítit se
fight fought fought bojovat
find found found najít
fit fit fit padnout, pasovat
flee fled fled uprchnout
fling flung flung metat
fly flew flown lítat
forbid forbade forbidden zakázat
forecast forecast forecast předpovídat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
freeze froze frozen mrznout
get got gotten, got dostat
give gave given dát
go went gone jít
grow grew grown růst
hang hung hung věšet
have had had mít
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrýt
hit hit hit zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit
keep kept kept držet
kneel knelt knelt klečet
know knew known vědět
lay laid laid položit
lead led led vést
leap leapt leapt skákat
learn learnt learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lit lit zapálit
lose lost lost ztratit
make made made udělat
mean meant meant znamenat
meet met met potkat
pay paid paid platit
prove proved proven dokázat
put put put dát
quit quit quit ukončit
read read read číst
ride rode ridden jezdit
ring rang rung zvonit
rise rose risen stoupat
run ran run běhat
say said said říct
see saw seen vidět
seek sought sought hledat
sell sold sold prodat
send sent sent poslat
set set set nastavit
sew sewed sewn, sewed šít
shake shook shaken třást
shed shed shed prolévat, ronit
shine shone shone svítit
shoot shot shot střílet
show showed shown, showed ukázat
shrink shrank shrunk srazit se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk potopit
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
slide slid slid uklouznout
smell smelt smelt zapáchat
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent strávit, utratit
spill spilt spilt rozlít
spit spat spat plivat
split split split rozštěpit
spoil spoilt spoilt zkazit
spread spread spread šířit se
spring sprang sprung pramenit
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck přilepit
sting stung stung bodat
stink stank stunk zapáchat
strike struck struck udeřit
swear swore sworn přísahat
sweep swept swept mést
swell swelled swollen otékat
swim swam swum plavat
swing swung swung houpat se
take took taken vzít
teach taught taught vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told vyprávět
think thought thought myslet
throw threw thrown házet
thrust thrust thrust vrazit
tread trod trodden kráčet, našlapovat
understand understood understood rozumět
wake woke woken budit
wear wore worn nosit
weep wept wept plakat
wet wet wet namočit, navlhčit
win won won zvítězit
wind wound wound vinout se, točit se
wring wrung wrung mačkat, kroutit
write wrote written psát


© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.