ENGLISH UNIVERSITY Online

Study Hall / Mírně pokročilí A2


Nepravidelná slovesa

Procvičení sloves je dostupné po přihlášení.

Po přihlášení jsou všechny tvary sloves také ozvučeny.

Infinitiv Minulý tvar Příčestí trpné Překlad
be was, were been být
become became become stát se
begin began begun začít
break broke broken rozbít
bring brought brought přinést
build built built stavět
buy bought bought koupit
catch caught caught chytit
come came come přijít
cost cost cost stát
do did done dělat
drink drank drunk pít
drive drove driven řídit
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
find found found najít
forget forgot forgotten zapomenout
get got gotten, got dostat
give gave given dát
go went gone jít
grow grew grown růst
have had had mít
hear heard heard slyšet
know knew known vědět
learn learnt learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lose lost lost ztratit
make made made udělat
meet met met potkat
pay paid paid platit
put put put dát
read read read číst
run ran run běhat
say said said říct
see saw seen vidět
sell sold sold prodat
send sent sent poslat
sing sang sung zpívat
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
speak spoke spoken mluvit
steal stole stolen krást
swim swam swum plavat
take took taken vzít
tell told told vyprávět
think thought thought myslet
understand understood understood rozumět
win won won zvítězit
write wrote written psát


© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.